主题 : 林正三 《诗学概要》第四章:押韵
级别: 高级版主

UID: 127318
精华: 0
发帖: 818
威望: 237 点
金钱: 15179 RMB
贡献值: 1 点
好评度: 65 点
在线时间: 2322(时)
注册时间: 2013-01-04
最后登录: 2019-03-02
楼主  发表于: 2014-09-12 22:00

林正三 《诗学概要》第四章:押韵

第四章:押韵

押韵之作用
目前通行之韵部与押韵之规则
特殊之押韵法
押韵之戒忌
兼论古体诗之押韵法

   诗者,乃最富音乐性之文章,欲求其能歌咏动听,除于平仄声调上,力求其合律外,尚须押韵,始能增加旋律之美。
    何谓韵?刘勰于【文心雕龙】云:「同声相应谓之韵」。易言之,「韵」即是「同一收音」之谓。如「东、公、空、通、同、聪、烘、红、隆」等字,皆以(ㄨㄥ)为收音,即同属一韵。而取「东」字为代表,称之为「东」韵。又如「先、天、填、年、千、煎、绵、延、前」等字,皆以(ㄧㄢ)为收音,亦同属一韵,而取「先」字为代表,称之为「先」韵。而将某些诗句之末尾,用上同韵之字,即称为押韵。如王之涣之【登鹳雀楼】诗:
白日依山尽,黄河入海流;
欲穷千里目,更上一层楼。
其中「流」与「楼」字,俱在「十一尤」韵之中,称之为押「十一尤」韵。

押韵之作用

押韵之作用有二:
一:将许多涣散之音,联络贯串,以成为完整之声调,使诗歌之节奏更鲜明、更和谐。吟诵起来,令人觉得铿锵悦耳。
二:为便于成记忆,诗之有韵,使人读之琅琅上口。即使篇幅较长,亦易于完成背诵也。

目前通行之韵部与押韵之规则

目前古典诗家所通行之韵部,为清康熙时颁布之【佩文诗韵】。该诗韵乃是以元末阴时夫所考定之「平水韵」为蓝本,共一百六韵。其中平声分上、下二部各十五韵,上声二十九韵,去声三十韵,入声十七韵。其一东、二冬等之数目,只用于标明韵目之次序,非有他义。而上平、下平亦祗是平声上卷、下卷之分,因平声字较多,故分为二卷。非阴平、阳平之谓,于此一并述明。
近体诗押韵之规则,原则上律诗、绝句等近体诗,无论平韵、仄韵皆可押,押仄韵者称古绝或古律。押韵之位置,皆位于偶数句之句末,至于第一句则可押可不押。大体上五言诗以不押居多,而七言诗则反是。古人另有数种特殊之押韵法,略述于后:

特殊之押韵法

一:飞雁入群格──即首句所押之韵,非在同一韵部之内也,称之为「飞雁入群格」(或称孤鹤入群格)。惟仍须以古韵能通转者为限。现举数首为例:

伊州歌 金昌绪(一作盖嘉运作)(飞雁入群格)
打起黄莺儿(支韵),
莫教枝上啼(齐韵);
啼时惊妾梦,
不得到辽西(齐韵)。
首句用四支韵,余用八齐韵。
枫桥 孙觌 (飞雁入群格)
白发重来一梦中(东韵),
青山不改旧时容(冬韵);
乌啼霜落寒山寺,
攲枕犹听半夜钟(冬韵)。
首句用一东韵,余用二冬韵。
雪梅 卢梅坡
梅雪争春未肯降,(江韵)
骚人阁笔费评章;(阳韵)
梅须逊雪三分白,
雪却输梅一段香。(阳韵)
首句用三江韵,余用七阳韵。
雪作 曾几
卧闻微霰却无声,起看阶前又不能;
一夜纸窗明似月,多年布被冷于冰;
履穿过我柴门客,笠重归来竹院僧;
三白自佳晴亦好,诸山粉黛见层层。
诗押十蒸韵,而首句借用「庚」韵字为韵脚。清沈德潜【说诗晬话】云「起句可不用韵,故宋人有用别韵者,然必于通韵中,方可借入,若庚青韵诗,起句入真文寒删韵;先韵诗,起句入覃、盐、咸韵,则杂然不可为训」。汪师韩于【诗学纂闻】亦云:「唐律第一句多用通韵字,盖此韵原不在四韵之数,谓之『孤雁入群』。然不可通者,亦不可用也」。而谢榛【四溟诗话】则曰:「七言绝律,起句借韵,谓之孤雁出群(按:当作孤雁入群格)宋人多有之。宁用仄字,勿用平字,若子美『先帝贵妃俱寂寞』,『诸葛大名垂宇宙』是也」。于此可知各人持论,亦自稍有不同。
二:飞雁出群格──末句所押之韵,非在同一韵部之内,称之为「飞雁出群格」(或称孤鹤出群格)。然亦须以古韵能通转者为限。如:
故行宫 元稹
寥落故行宫,(东韵) 宫花寂寞红;(东韵)
白头宫女在, 闲坐说玄宗。(冬韵)
诗押「一东」韵,而末句借用「二冬」韵之字。又如:
中夏昼卧 刘兼
寂寂无聊九夏中,(东韵)傍檐依壁待清风;(东韵)
壮图奇策无人问, 不及南阳一卧龙。(冬韵)
诗押「一东」韵,而末句借用「二冬」韵之字。又如:
呼陀河 范成大
闻道河神解造冰,曾扶阳九见中兴;
如今烂被胡膻涴,不似沧浪可濯缨。
诗押「十蒸」韵,而末句借用「八庚」韵之字。又如:
言怀 黄景仁
听雨看云暮复朝,谁于笼鹤采丰标;
不禁多病聪明减,讵惯长闲意气销;
静里风怀玄度月,愁边心血子胥潮;
可知战胜浑难事,一任浮生付浊醪。
诗押「二萧」韵,而尾联借用「四豪」韵之字。以上皆称为「飞雁出群格」。
三:进退格──律诗之押韵,又有所谓「进退格」者,例如七律八句四联,首联押「一先」韵,次联换「十一真韵」,第三联复用「一先韵」,末联更用「十一真」韵。一进一退,然亦须在古韵本相通之范围内,非可任意也。黄朝英【缃素杂记】云:郑谷与僧齐己、黄损等,共定今体诗格云:「凡诗用韵有数格,一曰葫芦,一曰辘轳,一曰进退。葫芦韵者先二后四,辘轳韵者双出双入,进退者一进一退,失此则谬矣!如李师中【送唐介】诗:
孤忠自许众不与,独立敢言人所难;
去国一身轻似燕,高名千古重于山;
并游英俊颜何厚,未死奸谀骨已寒;
天为吾君扶社稷,肯教夫子不生还。

正所谓进退韵格也,『难寒』二字在寒韵,『山还』二字在山韵,诚合体格,岂率尔而为之哉?近阅【冷斋夜话】载当时唐李对答语,言『此诗为落韵诗』,盖渠不见郑谷等所定诗格,有进退之说,而妄为云云」。又如:韩子苍进退韵近体诗:

盗贼犹如此,苍生困未苏;
今年起安石,不用哭包胥;
子去朝行在,人应问老夫;
髭须衰白尽,瘦地日携锄。

苕溪渔隐云:「郑谷等共定今体诗格,『一进一退』韵,如李师中送唐介七言八句是也。子苍五言八句近体诗亦用此格。盖苏夫在『虞』韵,胥锄在『鱼』韵也」。又如苏东坡【题南康寺重湖轩】诗:

八月渡重湖,萧条万象疏;
秋风片帆急,暮霭一山孤;
许国心犹在,匡时术已虚;
岷峨千万里,投老得归无。
此诗以「鱼」「虞」二韵相间而押,【清波杂志】谓东坡自跋云:「律诗可用两韵。而引李诚之(师中)送唐子方(介)诗,两押「寒山」韵为证,不知诚之本用进退格耳!
四:辘轳格──辘轳韵者如黄山谷【谢送宣城笔】诗:
宣城变样蹲鸡距,诸葛名家捋鼠须;
一束喜从公处得,千金求买市中无;
没投墨客摩蝌蚪,胜与朱门饱蠹鱼;
愧我初无草元(玄)手,不将闲写吏文书。

此诗之前半押「虞」韵,后半则押「鱼」韵,即所谓辘轳韵也。吴师道之【吴礼部诗话】云:

    辘轳出入用韵,必有奇字乃可。若句韵寻常,则用此何为?又必用韵联而声协者,若东冬、寒山、肴豪、清青之类。今人间越用之,或一在上平、一在下平,皆非是。
五:极端之例──另有一种极端之例如:
永王东巡歌 李白
祖龙浮海不成桥,汉武湾阳空射蛟;
我王楼舰轻秦汉,却似文皇欲渡辽。
本诗押「二萧」韵,却于次句押「三肴」韵中之字。
次韵答宝觉 苏轼
芒鞋竹杖布行缠,遮莫千山又万山;
从来无脚不解滑,谁信石头行路难。
首句押「一先」韵,次句押「十五删」韵,而末句押「十四寒」韵。
闻莺 杨万里
晓寒顾影惜金衣,着意听时不肯啼;
飞入柳阴深处去,数声只有落花知。
首句押「五微」韵,次句押「八齐」韵,而末句押「四支」韵。如以上三例,乃是通韵之极端例子,固不可为训也,唯初学者亦宜知之。
以上为特殊之押韵格式,略述之以备一格,唯初学者切勿轻易尝试,盖恐养成习惯,而积弊难返也。或引为饰词,则非笔者本意,阿弥陀佛善哉!

押韵之戒忌

    近体诗之押韵,尚有几种戒忌,宜需注意:
一:戒出韵──出韵即俗称之落韵,如押「一东」韵之诗,误押上「三江」韵或「八庚」韵中之字,即为出韵(前述之孤雁入群格等不论)。然而袁枚之【随园诗话】云:「唐人律诗,通韵之例极多,刘长卿【登思禅寺】五律,『东』韵也,而用『松』字。苏颋【出塞】五律,『微』韵也,而用『麾』字。明皇之【饯王晙巡边】长律,『鱼』韵也,而用『符』字。李义山属对最工,而押韵颇宽。如东冬、萧肴之类,律诗中竟时时通用,唐人不以为嫌也」。上论盖袁氏个人之见解,固不足以引为正体也。
二:戒凑韵──所押之韵,与全句之意义不相连属,而勉强凑合者。凡凑合之句必软,软则不稳。李东阳【怀麓堂诗话】云:「诗韵贵稳,韵不稳则不成句。和韵尤难,类失牵强,强之不如勿和。善用韵者虽和犹其自作,不善用者虽自作犹和也」。沈德潜【说诗晬话】亦云:「诗中韵脚,如大厦之柱石,此处不牢,倾折立见。故有看去极平,而断难更移者,安稳故也。安稳者,牢之谓也。杜甫诗『悬崖置屋牢』之句,可悟韵脚之法」。
三:戒重韵──重韵即同一韵脚,而重复押之之谓。此在近体诗悬为厉禁,而古体诗则不避。黄山谷云:「老杜【饮中八仙歌】二十二句之中,共押二眠字,二天字,二船字,前字凡三押,此歌分八篇,人人各异,虽重用韵无害,亦周诗分章之意耳」!。顾炎武【日知录】则云:「古人不避重韵,杜子美饮中八仙歌,用三前、二船、二眠、二天。宋人疑古无此体,遂欲分为八章,以为必分为八,而后可以重押无害。不知柏梁台诗,二之、三治、二哉、二时、二来、二材,已先之矣」。
四:戒倒韵──连两字而成一词者,为迁就韵脚,有可颠倒而用之者。如:「先后、新鲜、来去、慷慨、凄惨、辉光、牛马、地天、玲珑、参商、罗绮、琴瑟、乾坤」等,然须于义不碍方可。如不可而倒之,即称之为倒韵,切不可用。严有翼【艺苑雌黄】云:「古人诗押字,或语有颠倒而理无害者,如韩退之以『参差』为『差参』,以『玲珑』为『珑玲』是也」。王楙【野客丛书】引【汉皋诗话】云:「字有颠倒可用者,如罗绮、绮罗,图画、画图,毛羽、羽毛,白黑、黑白之类,方可纵横。惟韩愈、孟郊辈才豪,故有湖江、白红、慨慷之语。后人亦难仿效。若不学矩步,而学奔逸,诚恐麟麒、凰凤、木草、川山之句纷然矣!」另外,目前通行之国语用词,亦有与闽南语颠倒用之,而其义不变者。如热闹、颟顸等。
五:戒哑韵──哑韵者,为声调不响亮,或意义不明显之谓。如「东」韵之「忡、懵」等字即是。【随园诗话】云:「欲作佳诗,先选好韵。凡音涉哑滞者,便宜弃舍,『葩』即花也,而『葩』字不响。『芳』即香也,而『芳』字不响。以此类推,不一而足」。
六:戒僻韵──僻韵又称「险韵」或「难韵」,即生僻之字,如东韵之「蝀翀」等字。【四溟诗话】云:「诗用难韵,始于六朝,如庾开府『长代手中』,沈东阳『愿言反鱼 』,从此流于艰涩。唐陆龟蒙『织作中流百尺荭』,韦庄『汧水悠悠去似絣』,荭絣二字,近体尤不宜用。譬若王羲之偕诸贤于兰亭修褉,适高丽使至,遂延至席末。流觞赋诗,文雅虽同,如此眼生,便非诸贤气象」。而【随园诗话】亦云:「李杜大家,不用僻韵,非不能用,乃不屑用也。昌黎斗险,掇唐韵而拉杂砌之,不过一时游戏。如僧家作盂兰会,偶一布施穷鬼耳。然亦止于古体、联句为之。今人效尤务博,竟有用之于近体者,是犹奏雅乐而杂侏离(蛮夷之语)坐华堂而宴乞丐,不已傎乎」。由以上诸家之论,即可知僻韵之不宜用也。
七:戒复韵──凡意义相同之字,如六麻韵中之「花、葩、华」,七阳韵中之「芳、香」,十一尤韵中之「忧、愁」等字,义皆相同,一诗之中双押即为复韵,亦宜善为避之。
八:戒别韵──别韵者,同一字因音韵不同,而意义亦别者,误押之即为别韵。如「重」字于二冬韵作「复迭」解,于二宋韵则作「贵重」解;「降」字于三江韵作「顺服」解,而于三绛韵中则作「下落」解;「鲜」字于一先韵中作「新」字解,而于十六铣韵里则作「少」字解,务须辨明,方不致误用而贻笑方家。谢榛【四溟诗话】云:
「凡字有两音,各见一韵,如二冬『逢』字,遇也;一东『逢』字音『蓬』,【诗大雅】鼍鼓逢逢。四支『衰』减也;十灰『衰』字,音『崔』杀也,【左传】皆有等衰。十四寒『繁』字,音盘,左传曲县繁缨;十三元『繁』字,多也。贺知章【回乡偶书】云:『少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰』。此灰韵『衰』字,以为支韵『衰』字,误矣。何仲默【九日对菊】诗:『亭亭似与霜华斗,冉冉偏随月影繁』。此元韵『繁』字,以为寒韵『繁』字,亦误矣。作诗宜择韵审音,勿以为末节而不详考也」。袁枚【小仓山房尺牍】引老杜「刺使诸侯贵,郎官列宿应」,「为问彭州牧,何时救急难」云:「考音义,『应』字、『难』字,均当作仄韵。而皆趁己之便,以平声押之」。【学林新编】谓字有通作他声押者,泛引三百篇及文选古诗为证。殊不知蔡启【宽夫诗话】云:「秦汉以前,字书未备,既多假借,而音无反切,平仄声皆通用。自齐梁后,既拘以四声,又限以音韵,故士率以偶俪声病为工。然则字通作他声韵押,于古诗则可,若于律诗,诚不当如此也」。
九:戒犯韵──犯韵又称冒韵,即不是韵脚处用上同韵之字。如:
逢郑三游山 卢仝
相逢之处草茸茸,峭壁攒峰千万重;
他日期君何处好,寒流石上一株松。
诗中「逢」与「峰」字,俱属二冬韵之字,与韵脚同韵,即称「犯韵」或「冒韵」。宜尽量避免,尤以每句之第三字以下,更应注意。至如与韵脚迭字者,如「茸茸」等则不在此限。
以上为有关诗之押韵之法,及几种特殊之押韵格式。与应戒忌事项。已大体述明。而作诗选韵,宜择其与诗题之主旨,或所欲表达之情境意趣,相切合,相因依者,方易于成章。清吴骞【拜经楼诗话】引何无忌与人论诗云:

    欲作佳诗,必先寻佳韵,未有佳诗而无佳韵者也。韵有宜于甲而不宜于乙者,有宜于乙而不宜于甲者。题韵适宜,若合涵盖。唯在构思之初,善巧拣择而已。若七言歌行,抑扬转换,用顿挫处,尤宜吃紧。理会此处,最见人平日学力浅深,工夫疏密。乃至排律长篇,亦宜斟酌。韵脚稳妥,庶无牵强搭凑之失。可见工诗者,未有不留意于韵。今人冲口吟哦,但求协韵,甚而次韵、迭韵,连偏累牍,徒使唇焦腕脱,令人生厌。

    一般说来,「尤、侵」韵之诗,较适于忧愁情绪之表达,「覃、东、江、阳」等韵,较适于表达欢乐、开朗之情绪。周济【宋四家词选】云:「东、真韵宽平,支、先韵细腻,鱼、歌韵缠绵,萧、尤韵感慨,莫草草乱用」。学者宜引为箴戒。
    此外,又有所谓分韵、和韵、次韵、用韵、迭韵等名词。于此一并稍作解说:
一:分韵──诗友相约赋诗,举定数字为韵,互相分拈,而各人依拈得之韵成诗也。白居易有「素壁联吟分韵句」之句。分韵大都以人数为定,如四人则取成语,五七人则取古人诗句为宜。
二:和韵──和韵又称依韵,即和他人诗,而同用其韵也。【珊瑚钩诗话】云:「前人未尝和韵,自元白为二浙观察,往来置邮筒相唱和,始依韵,多至千言,篇章甚富」。吴乔答万季埜诗问云:「和诗之体不一,意如答问而不同韵者,谓之和诗;同其韵而不同其字者,谓之和韵;用其韵而次第不同者,谓之用韵;依其次第者,谓之步韵(亦称次韵)。步韵最困人,如相驱而自絷手足也。盖心思为韵所束,而命意布局,最难照顾。今人不及古人,大半以此。严沧浪已申斥之,而施愚山尝曰:『今人祗解作韵,谁会作诗』此言可畏」。吾人当深体会之。
三:次韵──次韵又称步韵。谓和人之诗,而依原诗所用之韵及次第也。陆放翁云:「古人有唱有和,有杂拟追和之类,而无和韵者,唐始用韵,谓同用此韵,后有依韵,然不以次,后有次韵,自元白至皮陆,其体乃全」。严羽【沧浪诗话】云:「和韵最害人诗,古人唱酬不次韵,此风始于元、白、皮、陆,李朝诸贤,乃以此斗工,遂至往复有八九和者」。顾炎武【日知录】云:「凡诗不束于韵而能尽其意,胜于为韵束而意不尽」。沈德潜【说诗晬话】亦云:「古人同作一诗,不必同韵,即同韵,亦在一韵中,不必句句次韵也。自元白创始,而皮陆倡和,又加甚焉。以韵为主,而以意相从。中有欲言,不能通达矣。近代专以此见长,名曰『和韵』,实则趁韵。宜血脉横亘,句联意断也,有志之士,当不囿于俗」。近世诗人,亦多有「次韵」之作,然如眼高而才窘,心壮而手低,则不如不作。
四:用韵──用韵者,用某人之某诗所用之韵为韵也。
五:迭韵──凡赋诗重用前韵,即称为迭韵。如:
戏赠乐天复言 元稹
乐事难逢岁易徂,白头光景莫令孤;
弄涛船更曾观否,望市楼还有会无;
眼力少将寻案牍,心情且强掷枭卢;
孙园虎寺随宜看,不必遥遥羡镜湖。
重酬乐天 元稹
红尘扰扰日西徂,我与云心已共孤;
暂出已遭千骑拥,故交求见一人无;
百篇书判从饶白,八米诗章未伏卢;
最笑近来黄叔度,自投名刺占陂湖。
再酬复言 元稹
绕郭笙歌夜景徂,稽山回带月轮孤;
休文欲咏心应破,道子虽来画得无;
顾我小才同培塿,知君险斗敌都卢;
不然岂有姑苏郡,拟着陂塘比镜湖。

以上为近体诗押韵之大体原则,及应戒忌事项。初学者多读多做,自有心得,所谓熟能生巧也。

兼论古体诗之押韵法

    至于古体诗之押韵,亦有其法度。原则上,古体诗之押韵较为自由,押平韵可,押仄韵亦可。一韵到底可,而中间转韵亦可。并可与能通转之邻韵相互通押。如东通冬,江通阳,支通微,鱼通虞,萧通肴、豪等。长篇古诗,亦可不避重押。如杜甫之【饮中八仙歌】,二十二句中即押二船字、二眠字、二天字、三前字。至若首句押韵之情况,则与近体诗相似,押亦可不押亦可。
    古体诗又有所谓「转韵」之法,其法或言起于陈、隋,实则三百篇已开其例,顾宁人云:「三百篇无不转韵者,唐诗亦然,唯韩昌黎七古之作,始一韵到底」。而刘勰【文心雕龙】则云:「贾谊、枚乘四韵辄易,刘歆、桓谭百韵不迁,亦各从其志也」。然因诗经难学,故言古诗换韵者,必推本于陈、隋,至唐而愈备。其法须注意上下停匀,首尾悉称,勿有头重脚轻,或参差不齐之病。如李白之【乌夜啼】:
黄云城边乌欲栖,归飞哑哑枝上啼;
机中织锦秦川女,碧纱如烟隔窗语;
停梭怅然忆良人,独宿空房泪如雨。
    全诗六句,前二句押二韵,后四句押三韵,之所以不觉其头重脚轻者,在于第五句未入韵也。又如李白之【经下邳圯桥忆张子房】:
子房未虎啸,破产不为家;沧海得壮士,椎秦博浪沙;
报韩虽不成,天地皆振动;潜匿游下邳,岂曰非知勇;
我来圯桥上,怀古钦英风;唯见碧流水,曾无黄石公:
叹息此人去,萧条徐泗空。
    全诗十四句,前四句押六麻韵,五、六句押一董韵,七、八句押二肿韵,后六句押一东韵。因一董二肿古韵本通,故可算为一韵,而无轻重之偏。大抵说来,古诗之换韵,约可分为二种,一为平仄相间,一为一声之韵到底(即所换之韵同在平声或仄声)。平仄相间换韵则多用对仗,亦可间以律句。若平韵到底者,断不可杂以律诗体句,仄韵到底者更宜矫健,此古诗换韵之大略也。
    另外,不换韵之古诗,其用仄韵者,单句末字可平仄相间,若用平韵者,其单句末字,切忌使用平声字,盖用平声字,则音调不谐。此亦古诗不换韵之要点也。

 
[ 此帖被陈小轩在2014-09-12 22:34重新编辑 ]
级别: 中级版主
UID: 123923
精华: 1
发帖: 2895
威望: 562 点
金钱: 46536 RMB
贡献值: 1 点
好评度: 194 点
在线时间: 38530(时)
注册时间: 2012-12-05
最后登录: 2019-03-19
沙发  发表于: 2014-09-13 13:41

押韵。

时代在进步,与时俱进,可用新韵,也可押《平水韵》。
级别: 嘉宾
UID: 195740
精华: 0
发帖: 1469
威望: 260 点
金钱: 18859 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 99 点
在线时间: 8209(时)
注册时间: 2015-07-31
最后登录: 2019-01-17
板凳  发表于: 2018-02-24 16:01

引用
引用楼主陈小轩于2014-09-12 22:00发表的 林正三 《诗学概要》第四章:押韵 :
第四章:押韵

押韵之作用
目前通行之韵部与押韵之规则
特殊之押韵法
.......


           好教材!      
 龙行天下风水论坛 » ≌≌诗词文学≌≌ » 林正三 《诗学概要》第四章:押韵